PREDSTAVITEV OPERACIJE SODELOVANJA

NAZIV OPERACIJE SODELOVANJA: INTERAKTIVNI TURIZEM ZA VSE

Sodelujoči LAS-I:
LAS Notranjske, vodilni partner: RRA Zeleni kras, d.o.o.
LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, vodilni partner: Savinja, zavod za razvoj podeželja in turizma
LAS Med Snežnikom in Nanosom, vodilni partner: Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in
Nanosom
LAS V objemu sonca, vodilni partner: RRA, severne primorske d.o.o. Nova Gorica
Partnerstvo LAS Zasavje, vodilni partner: Območna obrtno-podjetniška zbornica Hrastnik
LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, vodilni partner: RC Kočevje Ribnica d.o.o.

Upravičenec v sklopu Partnerstva LAS Zasavje:
Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje
Obdobje izvajanja operacije:
1. Faza: 1.1.2019 – 30.6.2019
2. Faza: 1.7.2019 – 30.6. 2020
Vrednost operacije: 31.302,44 €
Vrednost sofinanciranja: 24.502,46 €

Opis in namen operacije:

Operacija »Interaktivni turizem za vse« je odgovor na smernice o razvoju dostopnega turizem v
Evropi. Ker je dostopni turizem v Sloveniji še v povojih, je to odlična priložnost za razvoj novih nišnih
turističnih produktov, ki bodo namenjeni predvsem ranljivi skupini gibalno oviranih oseb in
starejšim, obenem pa bodo zaradi inovativnosti in uporabe novih tehnologij zanimivi tudi za ostale
obiskovalce in turiste na območju partnerskih LAS. Pri tem se bo dostopnost navedenim ranljivim
skupinam nanašala na sledeče vsebinske smernice:
(1) povečanje dostopnosti za gibalno ovirane osebe;
z novimi tehnologijami bomo s pomočjo virtualne resničnosti tem osebam omogočili ogled naravnih
in kulturnih znamenitosti, do katerih sicer ne bi mogli (z uporabo do sedaj obstoječih tehnologij in
infrastrukturnih možnosti) dostopati in
(2) dostopnost do izginjajoče / zavarovane kulturne in naravne dediščine; saj bo le ta s pomočjo novih
tehnologij in virtualne resničnosti, ki jo uporaba le-te omogoča, zabeležena ali poustvarjena; s tem
bo možen, na povsem resničen in realen, ogled teh znamenitosti, hkrati pa se bodo, z zagotavljanjem
trajnosti, le-te ohranile tudi za prihajajoče generacije.
Z operacijo želimo doseči tudi večjo prepoznavnost LAS območij ter doseči diferenciacijo ponudbe, ki
se osredotoča na novo nišno skupino turistov, posledično pa pripomoči k razvoju turizma tudi na
ruralnih območji. Z navedeno operacijo želimo, da industrijska, kulturna in naravna dediščina na
vsakem izmed območij partnerskih LAS pomeni možnost razvoja sodobnega turizma, ki bo dostopen
prav slehernemu obiskovalcu, ne glede na ovire (kulturne, gibalne, jezikovne …).
Novi turistični produkti za predstavitev naravne in kulturne dediščine, ki bodo v sklopu operacije
»Interaktivni turizem za vse« predstavljeni kot integrirani turistični produkti dostopnega turizma
sodelujočih LAS območij, bodo poleg zgoraj omenjenega krovnega cilja usmerjeni k doseganju tudi
naslednjih ciljev:
(1) povečanje vključenost ranljivih skupin v turistično ponudbo, (2) s skupno promocijo novih
integriranih produktov povečanje prepoznavnosti LAS območij (3) osveščanje o pomenu
kulturne in naravne dediščine in ohranjanje le-te in (4) humanizacija tehnologije.

Delovni paketi operacije:

1. Vodenje in koordinacija operacije.
2. Razvoj integriranega turističnega produkta iz področja naravne in kulturne dediščine.
V sklopu tega delovnega paketa oz. aktivnosti želimo v sklopu Partnerstva LAS Zasavje z operacijo
obiskovalcem, ki si ogledujejo enega od delov občine, kjer se je ohranila neokrnjena narava (Krajinski
park Kum) predstaviti tudi tisti drugi, skriti svet, tako pomemben za lokalno prebivalstvo. S pomočjo
360-stopinjskih kamer bomo posneli izbrane lokacije v rovih Rudnika Trbovlje-Hrastnik in jih pripravili
tako, da bo obiskovalcem omogočen virtualni sprehod po trboveljskem podzemlju. S tem bo okolje, ki
je pomembno sooblikovalo preteklost Trbovelj in regije postalo lažje dostopno obiskovalcem, izkusili
ga bodo bolj avtentično kot na klasičnem videu ali razstavi. Za nekatere skupine obiskovalcev,
predvsem gibalno ovirane osebe, ja ta način predstavitve edini, ki jim omogoča bližnji stik z rudnikom
in rudarji, ki delajo pod zemljo.
3. Promocija operacije.

Cilji SLR operacije:

1. Razvoj in spodbujanje podjetniške dinamike in človeških potencialov za nova delovna mesta.
2. Izboljšanje pogojev za življenje v lokalnem okolju.
3. Povečanje zaposljivosti in podjetnosti mladih.
4. Izboljšanje socialne mreže.

Operacije prispeva k doseganju naslednjih horizontalnih ciljev:

1. Inovacije.
2. Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.
3. Okolje in okoljska trajnost.
4. Enakost med spoloma in nediskriminacija.
Pričakovani rezultati:
– uspešno vodena in zaključena operacija
– skupen interpretacijski načrt kulturne in naravne dediščine partnerskih LAS
– 6 oblikovanih turističnih produktov in 6 predstavitvenih videov z novimi tehnologijami ter nakup potrebne opreme za predstavitev VR vsebin
– skupna zgibanka partnerskih LAS (6000 kos / 1000 na LAS)
– 6 novinarskih konferenc in najmanj 6 objav v lokalnih medijih.