Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev na 12 slovenskih poslovnih točkah (v nadaljevanju SPOT regije). V vsaki statistični regiji na območju Republike Slovenije bo financiran en SPOT regije za ciljno skupino v obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2022.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »3. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »3.1.1. Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«.

Namen javnega razpisa je podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13,17/15 in 27/17, ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi na celotnem območju Republike Slovenije, ter izboljšanje podjetniške kulture. Javni razpis je namenjen:

– krepitvi podjetniškega potenciala za MSP;

– pospeševanje ustanavljanja novih MSP.

Ciljne skupine

potencialni podjetniki, mikro, mala in srednje velika podjetja.

Cilji projekta so

– povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa in

– povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti,

in bodo prispevali k večjemu nastajanju in izboljšanju rasti in razvoja podjetij.

Rezultat projekta

• povečanje števila podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo.

Obdobje trajanja projekta:

Od 1.1.2018 do 31.12.2022

Aktivnosti v projektu:

· informiranje

· svetovanje

· animiranje in povezovanje regionalnega okolja

· usposabljanja in delavnice

· izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti

· poročanja in sooblikovanja podpornega okolja za poslovne subjekte

Vrednost projekta:

Celotna vrednost projekta: 1.790.400

Partnerji v projektu:

· Območna obrtno-podjetniška zbornica Zagorje ob Savi – sedež SPOT svetovanje Zasavje

· Območna obrtno-podjetniška zbornica Trbovlje

Finančna podpora projekta

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija, www.eu-skladi.si.