Namen Javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014-2020 (z vsemi njenimi spremembami) in sofinanciranje njihovih upravičenih stroškov.
Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru Podukrepa “Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost”.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 617.589,76 €, in sicer v višini 182.484,07 € iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR sklad) in v višini 435.105,76 € iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP sklad). Skladno s Sklepom o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 36/2016) se del razpoložljivih sredstev nameni za izvajanje dodatnih začasnih ukrepov razvojne podpore le na območju občine Hrastnik in Trbovlje, in sicer v višini 92.388,75 € iz EKSRP sklada in 35.876,18 € iz ESRR sklada.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov: v primeru Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša 80%, v primeru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja pa 85%.

Rok za oddajo vlog: 31.01.2022 (priporočeno- velja datum poštnega žiga ali osebno do 12. ure v pisarno vodilnega partnerja -velja datum in ura oddaje, navedena na ovojnici).
Informacije o 5. Javnem pozivu lahko pridobite:
• po elektronski pošti: partnerstvo@las-zasavje.eu;
• po telefonu: 03/56 32 960 vsak delovnik med 9.00 in 13.00 uro.

• Vodilni partner Partnerstva LAS Zasavje bo na spletni strani Partnerstva LAS Zasavje vzpostavil posebno rubriko: Vprašanja in odgovori, ki bo na voljo vsem zainteresiranim. Odgovori na vsa vprašanja bodo objavljeni v tej rubriki spletne strani, v roku 2 delovnih dni po prejemu vprašanja. Zadnja vprašanja so možna do 26.1.2022.
Prosimo, če lahko navedeno sporočilo oz. informacijo o pozivu posredujete vsem tistim, ki bi jih navedeni Javni poziv znal zanimati. Vsekakor pa se bo objava 5. Javnega poziva oglaševala tudi preko lokalnih medijev.

Povezava do razpisa Partnerstva LAS Zasavje: 5. Javni poziv Partnerstva LAS Zasavje