Na podlagi 17. člena Statuta  Območne obrtno-podjetniške zbornice Hrastnik, je skupščina  Območne obrtno-podjetniške zbornice Hrastnik (v nadaljevanju: OOZ Hrastnik), na 4. redni seji, dne 24.03.2021 sprejel SKLEP O RAZPISU VOLITEV NADOMESTNEGA ČLANA NADZORNEGA ODBORA OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE HRASTNIK, DO IZTEKA MANDATNEGA OBDOBJA 2018-2022.

 

Za člana nadzornega odbora so lahko izvoljeni ter v njih delujejo le predstavniki aktivnih članov iz 2. odstavka 11. člena Statuta OOZ Hrastnik. Člani zbornice opravljajo svoje funkcije v organih in drugih oblikah delovanja in odločanja zbornice-neprofesionalno ter so lahko izvoljeni oz. imenovani le pod pogojem, da iz naslova članarine in drugih finančnih obveznosti na dan oddaje kandidature in izvolitve oz. imenovanja nimajo dospelih, zapadlih ali neplačanih obveznosti do zbornice.

Volitve

nadomestnega člana Nadzornega odbora OOZ Hrastnik bodo  02.06.2021

na sedežu OOZ Hrastnik.

Volitve so tajne.

Volišče je odprto od 7.00 do 16.00 ure.

Volilno pravico imajo člani OOZ Hrastnik:

  • Samostojni podjetnik – osebno podjetnik, zakoniti zastopnik ali prokurist,
  • Pravna oseba – lastnik/družbenik, zakoniti zastopnik ali prokurist

Status  mora biti razviden iz Poslovnega registra Slovenije.

Vabljeni!